Paper Coupon

Tolloni Letër është një mënyrë furnizimi me anë të disa kuponave që pasqyrojnë sasinë në litra, të parapaguar nga klienti. Mënyra e furnizimit me Tollon Letër është e përhapur gjerësisht në bashkëpunimet me klientë për shpejtësi transaksioni.

Apply now by fulfilling the form as below